دانشجویان دکتری

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
 • عضو اتاق فکر آموزش هدفمند-وزارت عتف
 • عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای دولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی
 • عضو شورای سیاست گذاری یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
 • عضوشورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران
 • رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران
 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
Scopus
 • 77 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 766 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال