فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
  • عضو اتاق فکر آموزش هدفمند-وزارت عتف
  • عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای دولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی
  • عضو شورای سیاست گذاری یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
  • عضوشورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران
  • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
Scopus
  • 78 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 779 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مفاهیم، اصول و نظریه ها در یادگیری الکترونیکی 5106269 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
سیستم های اطلاعات مدیریت 5101603 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
اصول و تئوریهای رهبری و مدیریت در آموزش عالی 5105304 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 1507607 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 75 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان های آموزشی 5105353 2 25 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان های آموزشی 5105353 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان های آموزشی 1507717 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش عالی 5105310 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مدیریت آموزشی تطبیقی 5105366 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مدیریت عمومی 1502081 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
استانداردهای بین المللی آموزش سازمانی 5101604 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5105319 2 25 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 1507560 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5105319 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
اصول و تئوریهای رهبری و مدیریت در آموزش عالی 5105304 2 05 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 25 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4