کیوان صالحی

کیوان صالحی،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117472
اتاق : 305
Scopus
  • 58 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 286 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

پروفایل

  • ، عضویت در کمیته کیفیت آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1397←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، سنجش آموزش

1387 ← 1393

فعالیت های علمی