خدایار ابیلی

خدایار ابیلی،

استاد
 • ، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران
 • ، عضو کمیسیون تجزیه و تحلیل سیاست های دانشگاهی
 • ، عضو کمیته علمی دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضویت در کمیته ملی آموزش و پرورش (آموزش برای همه)
 • ، عضو کمیته چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته راهبری جایزه تعالی منابع انسانی
 • ، عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • ، عضویت در هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
 • ، عضو کمیته مشاوران علمی پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
 • ، عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
 • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و منابع انسانی موسه مطالعات بین االمللی انرژی
 • ، عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 • ، کمیته ترفیع دانشکده
 • ، عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزش دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117414
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
 • 269 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

پروفایل

 • ، عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزش دانشگاه 1397←1399
 • ، مدیر گروه 1397←1399
 • ، کمیته ترفیع دانشکده 1397←…
 • ، عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 1393←…
 • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و منابع انسانی موسه مطالعات بین االمللی انرژی 1392←…
 • ، مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 1392←1393
 • ، عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده 1392←…
 • ، عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی 1392←…
 • ، مشاور در حوزه پژوهش های کاربردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 1392←1393
 • ، عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 1389←…
 • ، عضو کمیته مشاوران علمی پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی 1388←…
 • ، عضویت در هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران 1387←…
 • ، عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه 1387←…
 • ، عضو کمیته راهبری جایزه تعالی منابع انسانی 1387←…
 • ، عضو کمیته چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی 1386←…
 • ، عضویت در کمیته ملی آموزش و پرورش (آموزش برای همه) 1385←…
 • ، عضو کمیته علمی دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی 1384←…
 • ، عضو کمیسیون تجزیه و تحلیل سیاست های دانشگاهی 1380←…
 • ، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران 1380←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، یو سی ال ، آموزش عالی در کشورهای جهان سوم

1366 ← 1369

Ph.D ، میشیگان ، اموزش عالی

1358 ← 1366

M.Sc ، میشیگان شرقی ، مدیریت اموزشی

1356 ← 1358

کارشناسی ، علامه طباطبایی (مدرسه عالی ترجمه سابق ، زبان انگلیسی

1352 ← 1356

فعالیت های علمی