فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
  • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • عضو کمیته کیفیت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • مشاور در امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
  • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
اتاق : -
Scopus
  • 49 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 435 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.