اعضای هیات علمی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
  • عضو اتاق فکر آموزش هدفمند-وزارت عتف
  • عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای دولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی
  • عضو شورای سیاست گذاری یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
  • عضوشورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران
  • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
Scopus
  • 70 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 727 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت آموزشی

1387 ← 1400

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت آموزشی

1383 ← 1400

کلمات کلیدی