فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
 • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • عضو کمیته کیفیت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • مشاور در امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
 • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
اتاق : -
Scopus
 • 48 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 426 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه 1399←…
 • عضو کمیته کیفیت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1397←…
 • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی