فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
  • ، عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • ، عضو کمیته کیفیت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • ، مشاور در امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • ، دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
اتاق : -
Scopus
  • 38 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 330 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، عضو کمیته کیفیت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1397←…
  • ، عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی