مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی،

دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی تربیتی ومشاوره
شماره تماس : 61117405
اتاق : -
Scopus
  • 199 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1359 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، روانشناسی

1376 ← 1381

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، روانشناسی تربیتی

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

1362 ← 1366

فعالیت های علمی