پروفایل

  • مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و دبیر شورای گسترش 1392←1394
  • استاد راهنمای دانشجویان و ایثارگر 1389←1391
  • عضوهییت ممیزه دانشگاه 1386←1388
  • عضو کمیته تخصصی گسترش کشاورزی دامپزشکی و منابع طبیعی دانشگاه ازاد اسلامی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم 1385←1388
  • معاون آموزشی دانشگاه تهران 1380←1385
  • رئیس دانشکده دامپزشکی 1376←1380
  • استاد راهنما ومشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر 1368←1374
  • معاون امور دانشجویی 1366←1368

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، انگل شناسی

1369 ← 1374

D.V.M ، University of Tehran ، دامپزشکی

1358 ← 1366

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1357 ← 1365

کلمات کلیدی