فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
  • عضو اتاق فکر آموزش هدفمند-وزارت عتف
  • عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای دولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی
  • عضو شورای سیاست گذاری یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
  • عضوشورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران
  • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
Scopus
  • 78 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 779 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.