غلامعلی افروز

غلامعلی افروز،

استاد ممتاز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117455
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ایالتی میشیگان ، روانشناسیوآموزشکودکاناستثنائی

1355 ← 1357

کارشناسی ارشد ، دانشگاه ایالتی میشیگان ، روانشناسیوآموزشکودکاناستثنائی

1353 ← 1355

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، روانشناسی

1348 ← 1352

فعالیت های علمی