محمد جوادی پور

محمد جوادی پور،

دانشیار
 • ، رئیس موسسه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • ، عضو شورای علمی موسسه
 • ، دبیر کمیته اجرایی همایش (کنگره سراسری روانشناسی ایران)
 • ، دبیر کمیته اجرایی همایش (کنگره ملی سراسری روانشناسی ایران)
 • ، دبیر کمیته اجرایی همایش (کنگره بین المللی جایگاه و نقش مادر
 • ، عضو کمیته تخصصی بازنگری و تدوین برنامه در مقطع کارشناسی ارشد منصوب میشوید. امید است این کارگروه را با » برنامهریزی درسی « درسی رشته
 • ، رییس انجمن مطالعات برنامه های درسی ایران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117581
اتاق : -
Scopus
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 6 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، دبیر کمیته اجرایی همایش (کنگره بین المللی جایگاه و نقش مادر 1396←…
 • ، دبیر کمیته اجرایی همایش (کنگره ملی سراسری روانشناسی ایران) 1396←…
 • ، دبیر کمیته اجرایی همایش (کنگره سراسری روانشناسی ایران) 1396←…
 • ، عضو شورای علمی موسسه 1395←…
 • ، رئیس موسسه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1392←…
 • ، معاون فناوری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شهید چمران (اهواز) ، علوم تربیتی

1366 ← 1369

فعالیت های علمی