داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

دانشیار
  • معاون پژوهش و فناوری
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 282 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1341 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال