داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس دانشکدگان در امور بین الملل
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 385 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1517 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال