نادر سید امیری

نادر سید امیری

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته بازاریابی و تبلیغات دانشکده کارآفرینی
  • مدیر دفتر دوره های آزاد و کاربری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • نماینده هیات اجرایی جذب بخش تخصصی
  • مدیر دفتر اموزش های کاربردی دانشگاه تهران
  • عضویت شورای نوآوری آموزش دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کار آفرینی(کار آفرینی)
شماره تماس : 8-88225006
Scopus
  • 173 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 902 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشگاه آلبرگ شعبه کپنهاگ ، پسادکتری

1393 ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازاریابی

1388 ← 1398

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت کارآفرینی

1384 ← 1393

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

کلمات کلیدی