نادر سید امیری

نادر سید امیری،

دانشیار
  • عضو کمیته بازاریابی و تبلیغات دانشکده کارآفرینی
  • مدیر دفتر دوره های آزاد و کاربری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • مدیر دفتر اموزش های کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
شماره تماس : 88003575
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 524 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازاریابی

1388 ← 1398

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت کارآفرینی

1384 ← 1393

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی