داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

دانشیار
  • معاون پژوهش و فناوری
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 196 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1075 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.