داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس دانشکدگان در امور بین الملل
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 374 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1489 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.