دانشجویان دکتری

داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

دانشیار
  • معاون پژوهش و فناوری
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 256 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1318 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.