محمد رضا سعید آبادی

محمد رضا سعید آبادی،

دانشیار
  • عضو حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده مطالعات جهان
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • رئیس علمی مطالعات تجربیات بین المللی کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران 1398←1400
  • عضو حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران 1398←1401
  • عضویت دومین دوره دو سالانه کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو- ایران 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه ملی استرالیا ، روابط بین الملل

1373 ←

فعالیت های علمی