طهمورث حسنقلی پوریاسوری

طهمورث حسنقلی پوریاسوری،

استاد
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 50 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، مدیریت

1369 ← 1373

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مدیریت

1363 ← 1367

کارشناسی ، مدرسه عالی مدیریت گیلان ، مدیریت

1353 ← 1357

فعالیت های علمی