داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117657
اتاق : ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 91 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 571 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کارآفرینی 4320114 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد رسانه 4303081 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نظریه های اقتصادی رسانه ها 4303346 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بازاریابی و مدیریت بازار 4303051 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت رسانه های اجتماعی 4303338 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت شبکه های اجتماعی 4303379 2 02 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی کارآفرینی 4320114 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اقتصاد رسانه 4303081 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول و مبانی کارآفرینی 4305128 3 01 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نظریه های اقتصادی رسانه ها 4303346 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
بازی های دیجیتال 4303381 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول و مبانی کارآفرینی 4302242 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مدیریت رسانه های اجتماعی 4303338 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت شبکه های اجتماعی 4303379 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1