دانشجویان دکتری

داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

دانشیار
  • معاون پژوهش و فناوری
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 256 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1318 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت تبلیغات 1507311 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
مدیریت رسانه های اجتماعی 1507305 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
مدیریت رسانه های اجتماعی 4303338 2 03 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم دوم 1400
مدیریت شبکه های اجتماعی 1002461 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مدیریت شبکه های اجتماعی 4303379 2 31 هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم دوم 1400
مدیریت شبکه های اجتماعی 4303379 2 32 هرهفته (19:00 - 21:00) - ترم دوم 1400
کارآفرینی 4303436 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی 4320114 2 01 هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم اول 1400
اقتصاد رسانه 4303081 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
نظریه های اقتصادی رسانه ها 1507329 2 01 هرهفته (19:00 - 21:00) - ترم اول 1400
نظریه های اقتصادی رسانه ها 4303346 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
اقتصاد رسانه 2506252 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
مدیریت رسانه های اجتماعی 4303338 2 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت شبکه های اجتماعی 4303379 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
مدیریت شبکه های اجتماعی 4303379 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارآفرینی 4303436 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/11/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی کارآفرینی 4320114 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد رسانه 4303081 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نظریه های اقتصادی رسانه ها 1002445 2 01 هرهفته جمعه (16:00 - 18:00) 1399/11/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1399
استراتژی رسانه ای 1507324 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2