سید محمد زمان زاده خسرقی

سید محمد زمان زاده خسرقی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
Scopus
  • 387 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 551 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال