سید محمد زمان زاده خسرقی

سید محمد زمان زاده خسرقی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی / دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 327 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 427 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)

1379 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)

1375 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی