حسن فاضلی نشلی

حسن فاضلی نشلی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : 02161112561
Scopus
  • 345 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 488 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، برادفورد ، باستان شناسی

1376 ← 1380

M.S ، تهران ، باستان شناسی

1367 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، باستانشناسی

1363 ← 1365

فعالیت های علمی