ابوالقاسم گورابی

ابوالقاسم گورابی،

دانشیار
Scopus
  • 71 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 191 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی

1382 ← 1387

M.S ، تهران ، جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی

1380 ← 1382

کارشناسی ، شهید بهشتی ، زمین شناسی

1368 ← 1372

فعالیت های علمی