مجتبی یمانی

مجتبی یمانی

مرتبه علمی : استاد
 • مدیر قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار
Scopus
 • 475 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • کمیته تخصص پرونده ارتقاء 1401←1401
 • عضو کمیته علمی همایش ملی کار آفرینی در علم جغرافیا 1401←1401
 • داوری پرونده ارتقاء دکتر هیوا علمی زاده 1400←1400
 • عضویت در کمیته المپیاد جغرافیا 1400 1400←1401
 • عضو کمیته المپیاد جغرافیا 1399←1401
 • عضو کمیته المپیاد جغرافیا 1399←1400
 • عضو کمیته المپیاد جغرافیا 1398←1398
 • عضو هیات مدیره اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی 1397←1400
 • رییس کمیته نشست ها و گردهمایی ها 1397←1399
 • رییس هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوزی 1393←1400
 • کمیته بررسی نحوه اجرا ، نظارت و ارزیابی حضور تمام وقت اعضای هیات علمی 1385←1385
 • عضویت شورای برنامه ریزی دانشکده جغرافیا 1384←1386
 • عضویت کمیته بررسی و تدوین نهایی اساسنامه آزمایشگاههای جغرافیا 1383←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی)

1369 ← 1375

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1367 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی