مهران مقصودی

مهران مقصودی،

دانشیار
 • مدیر داخلی نشریه پژوهش های جغرافیایی
 • مسئول آموزش های آزاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران
 • بازرس انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی
 • عضو شورای پژوهشی و فناوری موسسه باستانشناسی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 61112938
اتاق : 105
Google Scholar
 • 429 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • باشگاه گردشگری پایدار فرهنگی یونسکو 1400←1401
 • رئیس موسسه جغرافیا 1399←1401
 • عضو شورای پژوهشی و فناوری موسسه باستانشناسی 1399←1402
 • عضو هیات مدیره انجمن کواترنری ایران 1398←1401
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی 1398←1400
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی 1398←1400
 • رئیس موسسه جغرافیا دانشگاه تهران 1397←1399
 • عضو شورای سیاست گذاری ثبت و حریم کشور 1397←1399
 • عضو کارگروه توانایی علمی گروه میراث طبیعی پزوهشگاه وزارت میراث 1396←1401
 • کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی 1395←1397
 • عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی 1394←1401
 • عضو کمیته ثبت حریم و میراث طبیعی 1393←1395
 • عضو کمیته تخصصی حرائم میراث تاریخی و طبیعی 1392←1394
 • کمیته تخصصی ثبت میراث طبیعی 1391←1394
 • دبیر کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیا یی ایران 1381←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1374 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1369 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی