اعضای هیات علمی

مهران مقصودی

مهران مقصودی،

دانشیار
 • مدیر داخلی نشریه پژوهش های جغرافیایی
 • مسئول آموزش های آزاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران
 • بازرس انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی
 • عضو شورای پژوهشی و فناوری موسسه باستانشناسی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 61112938
اتاق : 105
Google Scholar
 • 393 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

 • هیئت علمی برگزیده حوزه فعالیت های بین الملل 1400←1400
 • عضو شورای پژوهشی و فناوری موسسه باستانشناسی 1399←1402
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی 1398←1400
 • رئیس موسسه جغرافیا دانشگاه تهران 1397←1399
 • عضو شورای سیاست گذاری ثبت و حریم کشور 1397←1399
 • کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی 1395←1397
 • اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393 ( 2014 ICGS ) 1393←1393
 • عضو کمیته ثبت حریم و میراث طبیعی 1393←1395
 • عضو کمیته تخصصی حرائم میراث تاریخی و طبیعی 1392←1394
 • دبیر کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیا یی ایران 1381←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1374 ← 1380

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1369 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی