اعضای هیات علمی

پروفایل

 • مدیر گروه جغرافیای طبیعی 1400←1402
 • مدیرمسئول مجله پژوهشهای جغرافیایی شهری 1397←1398
 • مدیرمسئول مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی 1397←1397
 • نماینده دانشکده جغرافیا در"شورای هماهنگی آب دانشگاه" 1395←1397
 • رئیس موسسه جغرافیادانشگاه تهران 1394←1397
 • عضو کمیته اجرایی شبکه کیفیت تدریس-یادگیری در دانشگاه تهران 1392←1393
 • مدیرگروه جغرافیای طبیعی 1391←1393
 • نماینده دانشکده جغرافیادرشبکه تدریس-یادگیری ومسئول دفترارزیابی کیفیت 1390←1394
 • مدیر گروه جغرافیای طبیعی 1389←1391
 • عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده جغرافیا 1382←1385
 • عضو کمسیون فنی و مهندسی کاربردی دانشگاه 1381←1384
 • مدیر گروه کارتوگرافی دانشگاه تهران 1381←1384
 • سرپرست گروه آموزشی کارتوگرافی 1380←1381
 • سرپرست ازمایشگاه جغرافیا 1380←1381
 • راه اندازی آزمایشگاه GIS در گروه جغرافیا 1376←1378
 • راه اندازی کارگاه تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای 1375←1376
 • مسئول دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 1374←1378
 • مسئول تجهیز آزمایشگاههای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 1371←1373
 • مسئول آزمایشگاه جغرافیا 1368←1375

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)

1371 ← 1380

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1362 ← 1367

کلمات کلیدی