سید محمد زمان زاده خسرقی

سید محمد زمان زاده خسرقی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
Scopus
  • 394 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 551 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها