ابراهیم مقیمی

ابراهیم مقیمی،

استاد
 • عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین. ، سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین
 • عضو کمیته علمی بررسی مسئله انتقال پایتخت
 • عضو قطب علمی ژئومورفولوژی و پایداری محیط
 • مشاور کار گروه شهر سازی و معماری و میراث فرهنگی " هیات ویژه کار گروه ملی سیلاب"
 • مشاور پژوهشکده سوانح طبیعی جهت تدوین قانون و لوایح مدیریت بحران کشور
Google Scholar
 • 293 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

 • عضو کار گروه مخاطرات محیطی کمیته برنامه ریزی وزارت علوم 1398←1400
 • مشاور کار گروه شهر سازی و معماری و میراث فرهنگی " هیات ویژه کار گروه ملی سیلاب" 1398←…
 • عضو قطب علمی ژئومورفولوژی و پایداری محیط 1397←…
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس 1396←1399
 • رئیس دانشکده جغرافیا 1394←1397
 • مدیر گروه آموزشی جغرافیای طبیعی 1393←1395
 • عضو کمیته علمی بررسی مسئله انتقال پایتخت 1393←…
 • عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین. ، سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1393←…
 • عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین 1393←…
 • عضو شورای سیاست گذاری انتشارات دانشگاه 1391←1393
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات 1389←1391
 • رئیس کمیسیون مخاطرات کمیته برنامه ریزی جغرافیا وزارت علوم و فناوری 1389←1393
 • عضو کمیته علوم جغرافیایی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1389←1395
 • معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی 1388←1389
 • معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 1388←1391
 • عضو انجمن علوم و مهندسی منابع اب 1387←1389
 • عضوشورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری 1387←1389
 • عضو شورای علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای نظریه پردازی نقد و مناظره 1386←1389
 • نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه 1385←1387
 • معاون اداری و مالی دانشگده جغرافیا 1383←1385
 • نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه 1382←1384
 • نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه 1382←1384
 • دبیر گروه جغرافیای سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاهی 1376←1381

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1374 ← 1377

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیا

1358 ← 1364

فعالیت های علمی