مهرنوش قدیمی

مهرنوش قدیمی،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 37 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، ژئومورفولوژی

1388 ← 1393

کارشناسی ارشد ، منابع طبیعی تهران ، مدیریت مناطق بیابانی

1384 ← 1386

کارشناسی ، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مرتع و آبخیزداری

1379 ← 1382

فعالیت های علمی