اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، ژئومورفولوژی

1388 ← 1393

M.S ، منابع طبیعی تهران ، مدیریت مناطق بیابانی

1384 ← 1386

کارشناسی ، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مرتع و آبخیزداری

1379 ← 1382

کلمات کلیدی