سید محمد زمان زاده خسرقی

سید محمد زمان زاده خسرقی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
Scopus
  • 409 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 567 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنگ های غیرکربناتی 6105433 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه رسوب شناسی 6105697 1 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه رسوب شناسی 6105697 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه رسوب شناسی 6105697 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
رسوب شناسی 6105696 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
دیاژنز آواری 6105627 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
محیط های رسوبی 6105282 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی زمین شناسی 6105122 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 13 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زمین شناسی عمومی 4801285 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ژئومورفولوژی کارست (با تاکید بر ایران) 4801354 2 11 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
محیط زیست و حقوق آن 4801282 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
زمین شناسی عمومی 4801285 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی ایران 4801213 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی کارست (با تاکید بر ایران) 4801354 2 24 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سنگ شناسی 4801256 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مبانی محیط زیست 4820056 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مخاطرات محیطی 4801199 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2