میرسپهر پدرام

میرسپهر پدرام،

استادیار
  • مدیر گروه جراحی و رادیولوژی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 326 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پایان نامه ها و رساله ها