سارا شکرپور

سارا شکرپور،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه پاتولوژی
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 241 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی