سیدمهدی قمصری

سیدمهدی قمصری،

استاد
 • عضو منتخب شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور
 • حکم ارتقا به مرتبه استادی
 • عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صنودق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • عضو وابسته گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان دانشگاه
 • عضو کمیته ملی راهبری آموزش و توسعه مهارت دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
 • 245 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو کمیته ملی راهبری آموزش و توسعه مهارت دامپزشکی 1399←…
 • عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان دانشگاه 1398←1400
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو هیات علمی کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1397←1399
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگروه صلاحیت علمی پردیس دانشکدههای فنی 1396←1399
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1396←1398
 • عضو گروه تخصصی علوم درمانگاهی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←1398
 • عضو وابسته گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1395←…
 • عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صنودق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1394←…
 • عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه 1394←1397
 • عضو هیات اجرائی جذب دانشگاه تهران 1393←1397
 • حکم ارتقا به مرتبه استادی 1390←…
 • عضو منتخب شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه گیفو ، جراحی دامپزشکی

1371 ← 1375

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1356 ← 1364

فعالیت های علمی