محمدمهدی دهقان

محمدمهدی دهقان،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117039
Scopus
  • 880 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1430 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

  • نماینده دانشکده در هیئت ممیزه دانشگاه 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، جراحی دامپزشکی

1373 ← 1380

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1364 ← 1370

فعالیت های علمی