جواد صادقی نژاد

جواد صادقی نژاد،

دانشیار
  • مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 113 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 195 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1399←1401
  • رییس بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1396←1398
  • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 95 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، علوم تشریحی

… ← 1391

دکتری عمومی ، دانشگاه ارومیه ، دامپزشکی

… ← 1387

فعالیت های علمی