جواد صادقی نژاد

جواد صادقی نژاد،

دانشیار
  • رییس هیات مدیره انجمن علوم آناتومی دامپزشکی ایران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 159 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 276 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • رییس هیات مدیره انجمن علوم آناتومی دامپزشکی ایران 1400←…
  • مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1399←1401
  • رییس بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1396←1398
  • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 95 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری عمومی ، دانشگاه ارومیه ، دامپزشکی

… ← 1387

P.H.D ، دانشگاه تهران ، علوم تشریحی

… ← 1391

کلمات کلیدی