جواد صادقی نژاد

جواد صادقی نژاد،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 108 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 188 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

  • رییس بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1396←1398
  • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 95 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، علوم تشریحی

… ← 1391

دکتری عمومی ، دانشگاه ارومیه ، دامپزشکی

… ← 1387

فعالیت های علمی