سیروس صادقیان چالشتری

سیروس صادقیان چالشتری،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 279 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 397 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران ، بیماری های داخلی

1388 ← 1393

دکتری عمومی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد ، دکترای عمومی دامپزشکی

1382 ← 1388

فعالیت های علمی