حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 513 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 828 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال