گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن،

استادیار
 • دبیر کمیته فعالیت های آموزشی و تخصصی انجمن آموزش مهندسی ایران
 • عضو کمیته مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی معدن
 • عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 • عضو حقوقی شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی معدن
 • عضو حقیقی شورای آموزش کارشناسی دانشکده مهندسی معدن
 • نماینده دانشکدگان فنی در کمیته تعامل با کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن | اکتشاف نفت
شماره تماس : 82084568
اتاق : 1st floor
Scopus
 • 54 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 115 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • برگزار کننده مراسم روزی با دانشگاه تهران-دانشکده مهندسی معدن 1398←1398
 • استاد راهنمای ورودی های 1396 رشته مهندسی معدن 1396←1398
 • عضو اصلی (عضو فعال سال 96) و دبیر کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران 1396←1398
 • برگزار کننده مراسم روزی با دانشگاه تهران-دانشکده مهندسی معدن 1396←1396
 • عضو شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش و توسعه یادگیری 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن

1387 ← 1393

M.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن

1378 ← 1382

فعالیت های علمی