حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 645 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 1087 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.