امید اصغری

امید اصغری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن | محیط زیست معدنی
شماره تماس : 82084229
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 437 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 784 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی معدن - اکتشاف معدن

1382 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی معدن- اکتشاف

1380 ←

B.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی اکتشاف معدن

1376 ←

فعالیت های علمی