حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 841 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1505 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یاددهی - یادگیری در مهندسی 8108048 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
کارآموزی 1 8105393 0 18 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1396
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (19:00 - 20:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 18 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1395
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
سمینار 1 8105598 1 01 ( - ) - ترم اول 1395
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/30 | 10:30 - 12:30 ترم دوم 1394
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/03/26 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
مباحث ویژه 1 8105343 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/28 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
زمین شناسی مهندسی 8105108 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/28 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) 1394/10/12 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2