بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی

مرتبه علمی : استاد
 • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
 • عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
Scopus
 • 3835 ارجاعات
 • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
 • 5866 ارجاعات
 • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • تدریس دوره آموزشی با عنوان "مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی" برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو میز علوم و فناوری شناختی گروه تخصصی بین رشته ای وزارت عتف 1400←1402
 • عضو کارگروه جذب و استخدام پردیس فنی 1399←1401
 • عضو کارگروه تخصصی مهندسی برق وزارت عتف 1397←1401
 • عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1396←1401
 • عضو گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا 1396←1398
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1395←1401
 • عضو کارگروه بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی دانشگاه تهران 1394←1396
 • عضو گروه پژوهشی، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 1394←1396
 • عضو گروه پژوهش، فناوری، و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران 1394←1395
 • عضو گروه آموزش، ترویج، و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران 1393←1394
 • عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران 1391←…
 • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران 1391←…
 • عضو کمیته علوم شناختی گروه فناوری های نوین شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1390←1395
 • عضو هیات مدیره انجمن سیستم های فازی ایران 1388←1390
 • عضو هیات مدیره انجمن سیستم های هوشمند ایران 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تگزاس A &M ، مهندسی برق

1376 ← 1380

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1366 ← 1371

کلمات کلیدی