حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 713 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 1195 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

طرح های کاربردی