حسین معماریان

حسین معماریان(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1021 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1710 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

طرح های کاربردی