حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 652 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1092 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام نوع تلفن آدرس
مهندسی زمین پژوهشی
مهندسی زمین پژوهشی
مهندسی زمین پژوهشی