حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 747 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1454 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

نام نوع تلفن آدرس  
مهندسی زمین پژوهشی ازمایشگاه-مهندسی-زمین
مهندسی زمین پژوهشی ازمایشگاه-مهندسی-زمین
مهندسی زمین پژوهشی ازمایشگاه-مهندسی-زمین