مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی،

دانشیار
  • مدیر گروه ساخت و تولید
  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1498 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1987 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته 1400←…
  • مدیر گروه ساخت و تولید 1399←…
  • مدیر گرایش ساخت و مونتاژ 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، استراسبورگ( فرانسه ) ، مکانیک مواد (میکرومکانیک)

1387 ← 1390

M.S ، تهران ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

1383 ←

B.S ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

1379 ←

کلمات کلیدی