مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر گروه ساخت و تولید
  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 2224 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2226 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • طراحی ریزساختار مواد پیشرفته 1400←…
  • مدیر گروه ساخت و تولید 1399←…
  • مدیر گرایش ساخت و مونتاژ 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، استراسبورگ( فرانسه ) ، مکانیک مواد (میکرومکانیک)

1387 ← 1390

M.S ، تهران ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

1383 ←

B.S ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

1379 ←

کلمات کلیدی