حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 499 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 822 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ولونگونگ، استرالیا ، شکستگی در سنگ

1370 ← 1373

کارشناسی ارشد ، دانشگاه واترلو، کانادا ، زمین شناسی مهندسی

1352 ← 1354

کارشناسی ، دانشگاه تهران، ایران ، زمین شناسی

1345 ← 1349

فعالیت های علمی