حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 841 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1690 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ولونگونگ، استرالیا ، شکستگی در سنگ

1370 ← 1373

M.S ، دانشگاه واترلو، کانادا ، زمین شناسی مهندسی

1352 ← 1354

کارشناسی ، دانشگاه تهران، ایران ، زمین شناسی

1345 ← 1349

کلمات کلیدی