شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 164 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 323 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال