دانشجویان دکتری

اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی،

دانشیار
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست
پردیس دانشکده های فنی / محیط زیست
Scopus
  • 219 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 201 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 1401←…
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست 1398←1400
  • مسئول کمیته تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشکده محیط زیست 1398←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شهرسازی

1376 ← 1383

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی شهری

1368 ← 1373

کلمات کلیدی