اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی،

دانشیار
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 179 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 136 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 1401←…
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست 1398←1400
  • مسئول کمیته تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشکده محیط زیست 1398←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شهرسازی

1376 ← 1383

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی شهری

1368 ← 1373

فعالیت های علمی