اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی،

دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست
  • سرپرست گرایش برنامه ریزی محیط زیست
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 142 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 116 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست 1398←1400
  • مسئول کمیته تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشکده محیط زیست 1398←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شهرسازی

1376 ← 1383

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی شهری

1368 ← 1373

فعالیت های علمی