اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی

مرتبه علمی : دانشیار
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست
  • سرپرست رشته محیط زیست شهری
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 279 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 242 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • سرپرست رشته محیط زیست شهری 1402←…
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 1401←1404
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست 1398←1400
  • مسئول کمیته تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشکده محیط زیست 1398←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شهرسازی

1376 ← 1382

M.S ، دانشگاه تهران ، شهرسازی( گرایش برنامه ریزی شهری منطقه ای )

1368 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم ا.

1363 ← 1369

کلمات کلیدی