اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شهرسازی

1376 ← 1383

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی شهری

1368 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم ا

1363 ← 1368

فعالیت های علمی