محمدجواد امیری

محمدجواد امیری،

استادیار
  • عضو گروه محیط زیست و ایمنی
  • مسئول کتابخانه دانشکده محیط زیست
  • دبیر گرایش آموزش محیط زیست
  • معاون اجرایی پردیس بین الملل ارس
  • سرپرست شعبه مرکز رشد در پردیس ارس دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست

پروفایل

  • معاون اجرایی پردیس بین الملل ارس 1397←…
  • دبیر گرایش آموزش محیط زیست 1394←…
  • مسئول کتابخانه دانشکده محیط زیست 1393←…
  • عضو گروه محیط زیست و ایمنی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه گرگان ، مهندسی منابع طبیعی

… ← 1376

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1382 ← 1389

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1377 ← 1379

فعالیت های علمی