محمدجواد امیری

محمدجواد امیری،

استادیار
  • مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور ، عضو گروه محیط زیست و ایمنی
  • دانشکده محیط زیست ، مسئول کتابخانه دانشکده محیط زیست
  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، دبیر گرایش آموزش محیط زیست
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، دبیر گرایش آموزش محیط زیست 1394←…
  • دانشکده محیط زیست ، مسئول کتابخانه دانشکده محیط زیست 1393←…
  • مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور ، عضو گروه محیط زیست و ایمنی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1382 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1377 ← 1379

فعالیت های علمی