محمدجواد امیری

محمدجواد امیری

مرتبه علمی : استادیار
 • عضو گروه محیط زیست و ایمنی
 • مسئول کتابخانه دانشکده محیط زیست
 • دبیر گرایش آموزش محیط زیست
 • معاون اجرایی پردیس بین الملل ارس
 • سرپرست شعبه مرکز رشد در پردیس ارس دانشگاه تهران
دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 202 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

پروفایل

 • معاون اجرایی پردیس بین الملل ارس 1397←…
 • دبیر گرایش آموزش محیط زیست 1394←…
 • مسئول کتابخانه دانشکده محیط زیست 1393←…
 • عضو گروه محیط زیست و ایمنی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه گرگان ، مهندسی منابع طبیعی

… ← 1376

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1382 ← 1389

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1377 ← 1379

کلمات کلیدی