شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 163 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 321 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.