شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 188 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 359 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.